نظام فنی و اجرایی کشور

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

شماره: 42339/ت33497ه

مورخ: 1385/04/20


هیئت وزیران ، در جلسه مورخ 1385/01/20 بنا به پیشنهاد شماره 101/72293 مورخ 1384/04/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهو.ری اسلامی ایران – مصوب 1383 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

نظام فنی و اجرایی کشور
فصل اول – کلیات

1- هدف

استقرار نظامی یکپارچه ، برای پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری ، در چارچوب اسناد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکردی نتیجه گرا ، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت ، متناسب با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی و زیست محیطی کشور .

اسناد برنامه های توسعه ، شامل اسناد ملی توسعه بخشی ، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه است .

2- دامنه کاربرد

طرحها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و طرحها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی .

3- مراجع

قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383-

4- تعاریف و مفاهیم

4-1- نظام فنی و اجرایی کشور :

مجموعه اصول ، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری است .

یادآوری : در این نظام ، واژه اسناد به جای مجموعه واژه های استانداردها ، معیارهای فنی ، ضوابط و مقررات ، روش های اجرایی ، دستورالعمل ها بکار برده شده است .

4-2- مدیریت پروژه :

کاربرد دانش و دانایی ، مهارتها و فنون در انجام فعالیتهای طرح یا پروژه به منظور تحقق اهداف ، نیازها و انتظارات عوامل ذی نفع از طرح یا پروژه یا بهبود سطح رضایت آنها .

4-3- پدید آوری طرح یا پروژه :

مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی ، طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، اجرا ، راه اندازی و تحویل و شروع بهره برداری است .

4-4- بهره برداری :

بهره برداری از نتیجه طرح یا پروژه بر پایه محاسبات و مفروضات طراحی و دستورالعمل های مربوط و اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده .

4-5- رویکرد فرآیندی :

حصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرآیندها

یادآوری : نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می شود که فعالیتها و منابع مرتبط با آنها به صورت یک فرآیند مدیریت شوند .

4-6- رویکرد سیستمی :

شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه .

یادآوری : شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه به اثر بخشی و کارآیی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف آن کمک می کند .

4-7- رویکرد نتیجه گرا :

جهت گیری لازم در سیاست ها ، خط مشی های تدوین اسناد و مدیریت در نظام فنی و اجرایی کشور معطوف به دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف برنامه ریزی شده طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

4-8- مدیریت کیفیت :

فعالیتهای هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان عوامل ذینفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه .

یادآوری : هدایت و کنترل از نظر کیفیت ، عموماً شامل برقراری خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت ، طرح ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می باشد .

4-9- سامانه :

مجموعه عناصر دارای ارتباط درونی و دارای تعامل و معطوف به نتیجه .

4-10- فرآیند :

مجموعه ای از منابع و فعالیتهای به هم مرتبط که درون دادها را به برون دادها تبدیل می نماید .

یادآوری : منابع شامل مدیریت ، خدمات ، کارکنان ، منابع مالی ، تسهیلات ، تجهیزات ، فنون و روشهاست

4-11- مرحله طرح یا پروژه :

مجموعه ای از فعالیتهای منطقی و به هم پیوسته طرح یا پروژه که معمولاً در تکمیل یک بخش قابل تحویل انجام می گیرد .

4-12- هدف طرح یا پروژه :

آنچه که در رابطه با طرح یا پروژه جستجو شود یا منظور باشد .

4-13- نتیجه طرح یا پروژه :

عنوان و مشخصات اصلی اقلام قابل تحویل به دستگاه بهره بردار .

4-14- عوامل ذی نفع :

اشخاص حقیقی و حقوقی با منافع مشترک در عملکرد های طرحها یا پروژه های سرمایه گذاری .

4-15- ماتریس مسئولیت ها :

ساختاری است که برای حصول اطمینان را تعیین مسئول مشخص برای هر یک از مولفه های محدوده کار ، ساختار اجزای سازمان پروژه را به ساختار اجزای کار ارتباط می دهد .

4-16- پایش :

گرد آوری اطلاعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه ، سنجش عملکرد ، ارایه گزارش و اطلاعات لازم .

4-17- ارزیابی :

بررسی نظام یافته توانایی عوامل ذی نفع ، هدف طرح یا پروژه ، نتیجه طرح یا پروژه ، یک فرآیند و یا یک فعالیت در برآورده کردن الزامات مشخص شده .

4-18- پایدار بودن طرح یا پروژه :

ایفای الزامات پیش بینی شده در طرح یا پروژه برای دستیابی به اهداف ، نتایج و محصول آن با حفظ کیفیت یا عملکرد مناسب در طول عمر طرح یا پروژه .

4-19- ایمنی :

حالتی که در آن احتمال خطر آسیب جانی یا خسارت مادی به میزان قابل قبولی محدود شده باشد .

4-20- روشهای اجرایی :

دامنه کاری ، ارتباطات قراردادی ، محدوده تعهدات و مسئولیتهای عوامل ذی نفع در اقدامات مربوط به فعالیتهای مراحل پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

4-21- طرح توسعه و عمران :

به منظور تدوین سیساتها و ارایه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند ، تهیه می شود .

یادآوری : برگرفته از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی – مصوب 1353- و آیین نامه های آن .

4-22- سازمان  :

منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

4-23- فایده ملی :

بهینه ترین حالت تخصیص منابع برای دستیابی به حداکثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعایت معیارها و استانداردها .

5-اصول نظام فنی و اجرایی کشور

تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی کشور ، با استقرار سامانه های آن شکل می گیرد . اصول نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر ، تبیین کننده خطوط مادی در تهیه اسناد ، برای استقرار و پیاده سازی سامانه های آن است .

5-1- اتخاذ رویکرد فرآیندی در سامانه های نظام .

در انجام فرآیندهای مربوط به هریک از سامانه های نظام ، مشخصات فرآیندها شامل فعالیتهای اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذی نفع هر فعالیت ، درون دادها ، ابزار و فنون ، برون دادها و روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند مشخص می گردند .

5-2- مد نظر قرار دادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد .

5-3- استفاده از استانداردهای معتبر و شناخته شده ملی و بین المللی و روش ها و تجربیات جهانی در تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-4- شناخت و اولویت بندی اسناد مورد نیاز سامانه های نظام ، در برنامه ریزی برای تهیه آنها .

5-5- سازگاری با مفاد برنامه های توسعه ای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد .

5-6- ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.

5-7- پاسخگو بودن عوامل ذی نفع نسبت به تعهدات و مسئولیتهای خود در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و قراردادهای مربوط .

5-8- استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه های اجرایی و تأمین کنندگان منابع مالی .

5-9- حمایت از ابتکارات ، خلاقیتها و نوآوری ها در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-10- احراز صلاحیت مجریان طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-11- احراز صلاحیت تامین کنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شقاف در ارجاع کارهای پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-12- انتخاب فناوری مناسب در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و زمینه سازی برای بومی کردن آنها .

5-13- استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت کیفیت ، در سازمانهای عوامل ذینفع .

5-14- لزوم استقرار از مصالح و فرآورده های ساختمانی و کالاهای تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی استاندارد در طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-15- تاکید ویژه بر آموزش و کسب مهارتهای فردی و گروهی و بهبود مستمر آنها

5-16- استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

5-17- ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها و تعاملات عوامل ذینفع .

5-18- حمایت از استقلال حرفه ای و امنیت شغلی تامین کننده خدمات و کالا.

5-19- ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیر دولتی صنفی – تخصصی بخشهای مختلف در سیاستگذاری و برنامه ریزی های مربوط .

5-20- فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال تامین کنندگان خدمات و کالا در میدان رقابتهای بین المللی

5-21- استقرار سامانه مدیریت کارآیی انرژی و زیست محیطی در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی .

5-22- تاکید بر کاهش آسیب پذیری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها .

5-23- رعایت اصول پدافند غیر عامل در طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف ملاحظات امنیتی و دفاعی .

5-24- تشویق و بهره گیری از مشارکتهای مردمی در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

6- عوامل ذی نفع در نظام فنی و اجرایی کشور

6-1- دستگاههای اجرایی :

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- که بر اساس ماده (21) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- و در چارچوب ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوط . مسئولیت پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارند .

6-2- تامین کنندگان منابع مالی

سازمانها ، واحدها و اشخاص تامین کننده منابع مالی که در چارچوب قانون ، اختیار تصویب طرحها و پروژه های سرمایه گذاری ، تامین و تخصیص منابع مالی ، نظارت برنامه ای و ارزشیابی آنها را بر عهده دارند .

6-3- بهره برداران

سازمانها ، واحدها و اشخاص دریات کننده نتیجه طرحها و پروژه ها که متصدی بهره برداری و نگهداری آن هستند و در تمامی فرآیندهای پدید آوری طرح یا پروژه با دستگاه های اجرایی برای ایفای الزامات خود هماهنگی و مشارکت دارند .

6-4- تامین کنندگان خدمات کالا

مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان کالا ، اشخاص واجد صلاحیتی هستند که خدمات و یا کالا را برای دستگاههای اجرایی تامین می کنند .

6-5- تهیه کنندگان اسناد

سازمان ، دستگاههای اجرایی و انجمنهای صنفی و تخصصی کشور هستند که مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارند .

فصل دوم : مدیریت

مفهوم مدیریت ، مجموعه فعالیتهای هماهنگ شده برای برنامه ریزی ، سازماندهی ، راهبردی ، هدایت و کنترل است که به عنوان یکی از سامانه های نظام ، ملاک عمل قرار می گیرد .

تحقق جنبه هایی مانند :

- دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته ، منطبق با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقلیمی و زیست محیطی کشور .

- حفظ شنون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه ای تمامی عوامل اجرایی .

- بستر سازی در همگام نمودن برنامه های آموزشی دانشکده های مهندسی ، متناسب با پیشرفتهای علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور .

- تعامل لازم با تشکلهای صنفی و تخصصی کشور .

- دستیابی به نظامهای فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روشهای اجرایی آنان .

- توانمند سازی سازمانهای عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی ،

- مدیریت طرحها و پروژه های سرمایه گذاری را ، دارای رویکردی پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملی می نماید .

کمبود منابع ، الزامات هزینه ،زمان ، کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی ، ابعاد و پیچیدگی فعالیتهای طرحها و پروژه ها ، تعهدات متقابل در فصل مشترک کاری بین عوامل ذینفع ، از جمله علل و عواملی هستند که رویکرد مدیریت سامان یافته را برای مدیریت طرحها و پروژه های سرمایه گذاری در نظام فنی و اجرایی کشور ضروری می سازند .

برای راهبردی و اداره موفق طرحها و پروژه های سرمایه گذاری باید سازمان عوامل ذی نفع در نظام فنی و اجرایی به طریقی نظام مند و شفاف هدایت و کنترل گردند . هدایت و کنترل نظام مند و شفاف امور مدیریت طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از طریق رویکرد فرآیندی امکان پذیر است که طی آن سامانه ای از فرآیند ها در درون سازمان عوامل ذینفع با تعیین فصل مشترک کاری آن با سایر عوامل ، به کار گرفته شود .

پایش و اندازه گیری استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها ، هدفی دایمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه حل های انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق می شود .

الزامات مدیریت

1-اتخاذ رویکرد فرآیندی و سیستمی در مدیریت .

2- به کارگیری استانداردهای مدیریت پروژه برای مدیریت طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

یادآوری : هماهنگی کافی بین عوامل ذی نفع ، توجه به فعالیتهای طرح یا پروژه به صورت جامع و مانع ، اتمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری در مدت و اعتبار مصوب ، استفاده موثر از نیروهای صلاحیت دار ، تولید ، جمع آوری ، توزیع و مستند سازی اطلاعات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب ، جلوگیری از بروز ریسکهای پیش بینی نشده و تامین کالا و خدمات مورد نیاز طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از طریق فرآیندهای لازم در مدیریت پروژه .

3- استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع .

4- در انجام فرآیندهای مربوظ به مدیریت ، فعالیتهای اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، در روندادها ، ابزار و فنون ، بروندادها و روش ها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند مشخص می گردند .

5- ترویج کاربری فناوری اطلاعات (IT) با ایجاد بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور

6- بالا بردن سطح دانش فنی کشور ، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی .

7- کوشش همه جانبه در دستیابی به خود اتکایی فنی ، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقیاتی با سرمایه گذاریها .

8- ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامه های درسی رسته های فنی و مهندسی و سایر رسته های مرتبط .

9- توسعه ظرفیتهای مشاوره فنی – اقتصادی .

10- زمینه سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی ، مهندسی و حرفه ای .

11- بستر سازی برای شکل گیری شرکتهای بزرگ ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی .

12- بالا بردن سطح آگاهی مردم با اطلاع رسانی از نتایج و آثار اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

13- استقرار سامانه های تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمین های صنفی .

14- احراز صلاحیت عوامل ذینفع در انجام فعالیتهای مربوط به سامانه های نظام .

15- ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تامین کنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

16- ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه ، اخلاق حرفه ای و اعتماد سازی در سطح عوامل ذینفع .

17- بستر سازی برای متناسب کردن ایمنی ظرفیت ها و تقاضای خدمات مهندسی و اجرایی .

18- استقرار ساز و کار لازم برای پایش و اندازه گیری میزان پاسخگویی تعهدات و تکالیف عوامل ذینفع نظام .

19-ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا ، به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها .

20- زمینه سازی و حمایت از ایجاد و شکل گیری شرکتهای کوچک محلی در مناطق کمتر توسعه یافته .

فصل سوم : پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری

پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری شامل اقدامات در مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی ، طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، اجرا ، راه اندازی ، تحویل و شروع بهره برداری ، در قالب فرآیندهای لازم است .

مراحل پیدایش :

مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه حل تبدیل تقاضا به طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه به منظور ایفای الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعه بخشی ، توسعه استانی و ویژه است .

مرحله مطالعات توجیهی :

گرد آوری اطلاعات و آمار ، بررسی و تحلیل نیازها ، بررسیهای فنی و ارایه راه حلهای مختلف برای تامین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه ، تعیین گزینه های مطلوب طرح یا پروژه ( در صورت موجه بودن ) ، تعیین گزینه برتر با توجه به سود آوری اقتصادی و ملاحظات اجتماعی ، زیست محیطی و ایمنی است .

یادآوری : در طرحها و پروژه هایی که به علت شرایط ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه ، لازم است مطالعات و طراحی تا حدی توسعه یابد که برآوردهای حاصله دقت مورد نیاز را پاسخگو باشد ، مطالعات توجیهی آنها باید بر اساس طراحی پایه انجام شود

مرحله طراحی پایه :

بخشی از فرآیند طراحی است که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه ( مشخص شده در مرحله مطالعات توجیهی ) و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات مهندسی ، مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه تعیین می شود .

مرحله طراحی تفصیلی :

بخشی از فرآیند طراحی است که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی ، مشخصات و جزییات اجرایی طرح یا پروژه در بخشهای مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه می شود .

مرحله اجرا :

انجام فعالیتهای مربوط به تامین کالا ، عملیات اجرایی ( ساختمان و نصب ) و سازماندهی برای بهره برداری است .

مرحله راه اندازی ، تحویل و شروع بهره برداری :

فعالیتهای پس از تکمیل عملیات اجرا ( ساختمان و نصب ) از قبیل اخذ مجوزها ، آزمایشها ، بازرسیها ، کنترل و به طور کلی انجام کارهای لازم برای قرار دادن طرح یا پروژه در شرایط عملیاتی ، به منظور شروع بهره برداری و صدور گواهی تحویل است .

الزامات پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری

1-اتخاذ رویکرد فرآیندی در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

2-در انجام فرآیندهای مربوط به پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری ، فعالیتهای اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، دروندادها ، ابزار و فنون ، بروندادها و روش و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند ، مشخص می گردند .

3-ملحوظ داشتن انجام فعالیتهای مربوط به مراحل پیدایش ، مطالعات توجیهی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری در قالب ردیفهای اعتباری تعریف شده.

4-انجام مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی و اجتماعی طرحها یا پروژه ها ، در چارچوب مرحله پیدایش طرحها و پروژه های سرمایه گذاری بخش مربوط و بر اساس روشهای معتبر ، به منظور اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح یا پروژه ، پایدار بودن طرح یا پروژه ، رعایت طرحهای توسعه و عمران ،ملاحظات زیست محیطی و ایمنی ، تامین منابع مالی و سایر جوانب مربوط و انتخاب گزینه برتر به نحوی که بیشترین فایده ملی را برای کشور داشته باشد .

5-شناسایی روشهای مختلف تامین منابع مالی طرحها یا پروژه ها ، تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع عالی غیر دولتی ( موسسات مالی غیر دولتی ) برای پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

6-شروع مرحله طراحی پایه پس از انجام ، تایید و تصویب مطالعات توجیهی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری ( با توجه به یادآوری ذکر شده در مرحله مطالعات توجیهی ).

7-تدوین روشهای مناسب پدید آوری به منظور بالا بردن کیفیت ، بهینه نمودن هزینه و زمان در اجرای طرحها و پروژه ها ، با بهره گیری از روشهای پیشرفته جهانی و تطبیق آنها با شرایط داخلی .

8-انتخاب روش اجرایی مناسب برای پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با توجه به نوع ، اندازه و پیچیدگی طرح یا پروژه .

9-استفاده از بروندادهای مطالعات توجیهی ، مطالعات پایه و مطالعات تفصیلی از جمله :

-برنامه زمانی اجرای طرح یا پروژه

-برآورد مقادیر و هزینه ها .

-تقویم اعتبار به تفکیک سالهای مخنلف اجرای طرح یا پروژه .

-جریان نقدینگی سالانه .

به عنوان درونداد تنظیم و مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و الحاقیه های بعدی آنها .

10-وجود مجوزهای لازم برای ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعیت مالکیت زمین و برنامه استملاک اراضی در شروع مرحله اجرا .

11-ارجاع کار با هدف انتخاب مناسبترین تامین کننده کالا و خدمات و با رعایت اصول رقابت ، بیطرفی و نظم و اخلاق حرفه ای و اطلاع رسانی سریع و شفاف .

12-توجه به پاسخگو بودن عوامل ذینفع در روشها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند .

13-نظام مند کردن حمایت از ابتکارات ، خلاقیتها و نوآوریها در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

14-نظام مند کردن چارچوب حل و فصل سریع اختلافهای قراردادی برای پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان در پدید آوری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

15-تاکید بر واگذاری کارها تا حد امکان به صورت یکجا در قالب یک پیمان و اجتناب از تفکیک آنها به منظور انتقال مسئولیت مدیریت اجرا به پیمانکاران و حفظ هماهنگی در اجرا و سرعت بخشیدن به اجرای کار .

16-ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مسئولانه بخش خصوصی در پدید آوری و مدیریت بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری .

17-ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای پدید آوری طرحها و پروژه ها .

18-مستند سازی فعالیتهای پدید آوری طرحها و پروژه ها .

فصل چهارم: تهیه اسنادمدیریت، پدیدآوری وبهره برداری طرحهاو پروژه های سرمایه گذاری

اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری شامل استانداردها ، معیارهای فنی ، ضوابط و مقررات و روشهای اجرایی ، دستورالعملها ، گردش کارها و کاربرگهای مورد نیاز ، برای استقرار سامانه های مربوط در نظام فنی و. اجرایی کشور .

اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از نظر موضوع شامل شش عنوان به شرح زیر است .

الف – مدیریت

ب – معیارهای فنی ، مالی و اقتصادی ، ایمنی و زیست محیطی

پ – امور قراردادی

ت- امور قیمتها

ث- امور تامین کنندگان

ج- ارزیابی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری

اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری به دو رسته عمومی برای استفاده در طرحها یا پروژه های جدید و اختصاصی تقسیم می شوند . رسته عموی اسنادی است که به تشخیص سازمان ، مورد نیاز بیش از یک دستگاه اجرایی بوده و مدیریت تهیه و ابلاغ آنها ، در مسئولیت سازمان است . رسته اختصاصی اسنادی است که در رسته عمومی انتشار نیافته و دستگاههای اجرایی برای نیاز خاص خود آنها را تهیه و استفاده می کنند .

دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از تمامی اسناد رسته اختصاصی را برای سازمان ارسال دارند . سازمان ، با بررسی اسناد اختصاصی که زمینه کاربرد عمومی داشته باشند ، آنها را با اعمال اصلاحات لازم به صورت عمومی برای استفاده در طرحها و پروژه های سرمایه گذاری جدید ابلاغ می نماید .

سازمان موظف است با تجدید نظر در آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1352 – و رعایت الزامات به شرح زیر ، آیین نامه اجرایی اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری را در قالب ماده ( 23) قانون برتامه و بودجه – مصوب 1351 – و ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه نهیه و برای تصویب هیئت وزیران ارسال دارد .

الزامات تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری

1-رعایت جنبه های کیفیت ، هزینه ، زمان ، ایمنی ، زیست محیطی و پدافند غیر عامل به منظور تحقق بیشترین فایده ملی ،

2-رعایت فرآیندهای نیازسنجی ، پیشنهاد ، انتخاب ، تهیه ، بررسی ، تایید ، تصویب ، ابلاغ ، آموزش و تجدید نظر در تهیه اسناد .

یادآوری : در انجام فرآیندهای مربوط به تهیه اسناد ، فعالیتهای اصلی ، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت ، دروندادها ، ابزار و فنون ، بروندادها و روشها و معیارهای پایش و اندازه گیری هر فرآیند ،مشخص می گردند .

3-استفاده از روشها و اسناد معتبر بین المللی در فرآیندهای تهیه اسناد ، با در نظر گرفتن مقررات و شرایط کشور .

4-مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و تخصصی در تهیه اسناد ، با تقسیم و تعیین وظایف هر یک از آنان .

5-توسعه ظرفیت تولید اسناد در سطح تهیه کنندگان آن برای تمام عناوین شش گانه اسناد ، به منظور پاسخگویی به نیازهای نظام فنی و اجرایی کشور.

6-نظام مند کردن اولویت بندی تهیه اسناد .

7-مطالعه ، تحقیق و شناسایی روشهای اجرایی نوین و پیشرفته و استفاده از آنها در تهیه اسناد مربوط .

8-رعایت اصول کاهش خطر پذیری ناشی از حوادث طبیعی و پیش بینی نشده به ویژه زلزله ، سیل و رانش زمین و نظایر آن .

9-بازنگری مستمر اسناد به منظور تامین پویایی و روز آمدی آنها .

10-رعایت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه های توسعه کشور ، آمایش و طرحهای توسعه و عمران .

11-اطلاع رسانی اسناد رسته عمومی و اختصاصی از طریق پایگاه اطلاعاتی فنی و اجرایی کشور .

فصل پنجم – نحوه استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور

تحقق الزامات سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور منوط به تهیه اسناد مدیریت ، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری می باشد ، از این رو سازماندهی لازم برای تهیه اسناد و ممیزی نحوه استقرار سامانه های نظام ، به شرح زیر ملاک عمل قرار می گیرد :

1-سازمان موظف است با :

1-1-تامین منابع لازم برای تهیه اسناد .

1-2-سازماندهی اجرایی برای تهیه اسناد .

1-3-مشخص کردن نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و تخصصی در تهیه اسناد و هیئت ممیزه .

1-4-مستند سازی تمام فعالیتها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانه های نظام .

1-5-ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور برای دسترسی همگان به اطلاعات مربوط و با کاربریهای لازم در سازمان به صورت برخط .

1-6-تهیه و ارایه برنامه اجرایی برای تهیه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور ، شامل تجزیه الزامات به فعالیتهای مشخص اولویت بندی شده و قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار یا تهیه سند با تایید هیئت ممیزه .

پیاده سازی سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور را تحقق بخشد .

2-به منظور انجام الزامات سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور هیئت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور ، به ریاست معاون رییس جمهور و رییس سازمان و معاونان ذی ربط وزارتخانه ها و سازمانهای :

2-1-امور اقتصادی و دارایی

2-2-راه و ترابری

2-3-مسکن و شهرسازی

2-4-نفت

2-5-نیرو

2-6-جهاد کشاورزی

2-7-صنایع و معادن

2-8-کشور

2-9-سازمان حفاظت محیط زیست

2-10-رییس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی و تخصصی

به دبیری معاون امور فنی سازمان تشکیل می گردد .

یادآوری : دبیرخانه هیئت ممیزی می تواند در صورت نیاز اقدام به ایجاد کارگروههای تخصصی نماید .

3- هیئت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور ، از طریق دریافت گزارشهای دوره ای سه ماهه دبیرخانه هیئت ، انجام فعالیتها و اقدامات لازم برای استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور را ممیزی می نماید .

دریافت متن اصلی


نظام فنی و اجرایی کشور

ابزارهای شخصی