نحوه محاسبه مالیات پیمانکاران

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو


شماره:30/4/9146/59486

تاریخ: 1373/11/08

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99و ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد نظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند :

1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1352/01/01 تا 1366/12/02 ( پیش از تصویب قانون جاری ) بوده است :

1-1- از 1366/12/02 لغایت 1367/12/29 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5.5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 ( با تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1-2- از 1368/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5.5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 ( با تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای "الف و د" ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1366/12/03 تا پایان سال 1367 بوده است .

2-1- از 1366/12/03 لغایت 1367/12/29 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت نبوده است . 2

2-2- از 1368/01/01 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت بوده است .

2-3- از 1371/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366(بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .


3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1368/01/01 به بعد میباشد :

3-1- از 1368/01/01 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3-2- از 1371/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای "الف" و "د" ماده 105 خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید بر حسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ( تبصره ماده 111 اصلاحی ) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

ابزارهای شخصی