ماده 28 قانون تامین اجتماعی

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

1ـ حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌ بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.

2ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخایر و اموال‌ سازمان‌.

3ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.

4ـ كمك‌ها و هدایا.

تبصره‌ 1ـ از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ كارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و كمك‌ دولت‌ كل‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد یا حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

(به موجب ماده پنج قانون بیمه بیكاری مصوب 1369/06/26 در مورد كارگران مشمول قانون كار سه درصد به سهم كارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر می‌دارد:

حق بیمه بیكاری به میزان 3% مزد بیمه شده می‌باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیكاری، چگونگی وصول آن، تكلیف بیمه‌شده و كارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است كه برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است).

(همچنین مطابق بند 4 قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان آور كه در ذیل ماده 76 به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زیان‌آور، به میزان 4% به حق بیمه پرداختی اضافه می‌گردد).

(میزان حق بیمه در برخی موارد به موجب لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358/09/24 و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 تغییر كرده است). متن لایحه قانونی بخشودگی ..... به شرح زیر می‌باشد:

لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب

ماده واحده ـ به منظور كمك به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1358/01/01 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشكیل سازمان تأمین اجتماعی 9% از حق‌بیمه مقرر در ماده مذكور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم كارفرما بخشوده می‌شود. این بخشودگی شامل كارگاههای كوچك صنفی اعم از این كه ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.

تبصره 1- كارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مكلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذكور خواهند بود.

تبصره 2- كارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه 1358 تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذكور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. (اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یك تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه ... مصوب 1359/02/17 شورای انقلاب).

تبصره 3- كارفرمایان موضوع این ماده كه ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آن كه به موجب همین قانون مشمول مقررات كلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره 4- تمیز و تشخیص كارگاههای مشمول این ماده از كارگاههای بزرگ یا كارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر:

الف) سطح زیر بنا

ب) تعداد كاركنان

ج) نحوه كمی و كیفی تولید و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عهده شورایعالی تأمین اجتماعی خواهد بود. (الحاقی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یك تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه ... مصوب 1359/02/17).

متن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 به شرح زیر می‌باشد:

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی

ماده واحده ـ از آغاز سال 1362 كارفرمایان كلیه كارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی كه از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره 1- دولت مكلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌ بینی و منظور نماید.

تبصره 2- (اصلاحی مورخ 1387/01/25 مجلس و 81387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت) در مورد كارگاههائی كه ظرفیت كاری كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتی كه كارفرما افرادی را بدون اشتغال در كارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان كارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل 3 برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به ... خواهد بود) به موجب اصلاحیه مزبور جایگزین عبارت " برای همیشه ... شده است)

تبصره 3- كارخانجات، معادن، پیمانكاران، شركتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره 4- كارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی كه به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یكجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه كار در كارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 كارفرمایانی كه بدهی آنان یكصد هزار ریال یا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره 5- آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع كارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. (آیین نامه اجرایی این تبصره در تاریخ 1362/02/28 به تصویب رسیده است و در صفحه 301 درج شده، همچنین مصوبه مورخ 1369/09/02 هیأت وزیران فهرستی از فعالیت‌های مشمول این قانون را ارائه داده است كه در صفحه 330 همین مجموعه درج شده است) (این تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ... مصوب 1387/01/25 مجلس و 1387/04/08 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ حذف‌شده است).

تبصره 6- (الحاقی مورخ 1367/08/19) در مورد كارفرمایانی كه صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نكنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مكلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یكهزار و سیصد و شصت و یك مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ 1361/12/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است).

(همچنین ماده 7 قانون جامع از حمایت از معلولان مصوب 1383/02/16 مقرر می‌دارد:

از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 7- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

ب ـ تأمین حق بیمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزیستی كشور و پرداخت آن به كارفرمایانی كه افراد معلول را به كار می‌گیرند.

تبصره‌ 2ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یكجا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ 3ـ سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یكبار امور مالی‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ گزارش‌ دهد.

ابزارهای شخصی