آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

شماره: 48013/ت23251ه

تاریخ: 1381/12/11

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/04 بنا به پیشنهاد شماره 5/746-105/844 مورخ 1379/04/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه-مصوب1351-آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران


فهرست مندرجات

فصل اول : کلیات

ماده 1- مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (2)و اشخاص موضوع ماده (3) می باشد.

ماده 2- مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:

الف – تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.

ب – طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده 3– مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:

الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.

ب – اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.

پ – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.

ماده 4– اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد

الف –سازمان : منظور از سازمان در این آیین نامه،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ب – امتیاز صلاحیت : عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی و نتایج ارزشیابی های دوره ای در انجام خدمات می باشد که از رابطه (1) براساس ماده (9) تعیین می گردد.

پ – بدهیهای بلند مدت : وامهای با وثیقه و بدون وثیقه و وامهای دریافتنی از شرکتهای وابسته یا عضو گروه

ت – بدهیهای جاری :

وامها و اضافه برداشتیهای بانکی ، حصه های جاری ، بدهیهای بلند مدت و پرداختنی (حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ، پرداختنی به مدیران ، شرکتهای عضو یا شرکتهای وابسته ، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختنی و ...)

ث : توان مالی بلند مدت (P1):

رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای بلند مدت – داراییهای بلند مدت = توان مالی بلند مدت

ج – توان مالی جاری (PC) :

رقمی که بیانگر توان مالی پیمانکار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در طرحهای در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

بدهیهای جاری – داراییهای جاری = توان مالی جاری

چ : پیمانکار :

شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

ح : پیمانکار حقوقی :

پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

خ – پیمانکار حقیقی :

فردی که با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

د – دارایی ثابت :

سرمایه ،‌اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، زمین وساختمان ، استهلاک انباشته ، سرمایه گذاریهای بلند مدت (در شرکتهای فرعی و وابسته)دریافتنیهای بلند مدت (حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری ، دریافتنی از مدیران و شرکتهای وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنیها) سرقفلی ،‌حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دوره های آتی .

ذ – دارایی های جاری :

موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و واوراق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلند مدت و دریافتنیها و موجودیهای مواد و کالا .

ر – سرمایه شرکت :

مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت و اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

ز – شرکت ایرانی :

هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

-شرکت خارجی :

شرکتی که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده باشد.

س –کارکنان:

مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی یا استخدام کشوری ) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.

ش – کارهای انجام شده :

کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده باشد.

ص – گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

مدرکی که براساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آیین نامه اصلاح و تمدید می گردد.

ض-گردش مالی (Pt):

مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی .

ط : موضوع شرکت:

فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری ، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است.


فصل دوم : انواع پیمانکاران

ماده 5 – پیمانکاران موضوع ماده 3 برحسب توان (پایه ) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف –نوع اول :

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد (100%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.


ب – نوع دوم :

پیمانکارانی که صددرصد (100 %) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره: شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند، نوع دوم محسوب می شوند.

پ-نوع سوم:

گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند،نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره 1: شرکت هایی که صد در صد(100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد،نوع یک محسوب می شوند.

تبصره 2 : سایر اشخاص حقوقی (نظیر دولت ،‌سازمانهای دولتی ، شهرداریها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات خیریه و موقوفات و ...) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

ماده 6- پیمانکاران موضوع ماده (3)برحسب نوع فعالیت (رشته)به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

الف- رشته ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب-رشته آب : دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاض لاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه وترابری : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک،چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی،شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورد ه های فلزی )،کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال )آسانسورو پله برقی و... )،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی ، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.

چ- رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهر هبرداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین )در خشکی و آب( ، کاو شهای غیرمستقیم روی خشکی، حفار یهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاو شهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا(بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب،فاضلاب،هیدورکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت وبهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح – رشته ارتباطات :در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی ،‌تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ،‌انواع شبکه های پستی ،‌شبکه های انتقال سیمی ،‌بی سیم ،‌رادیو ، تلویزیون و شبکه های ماهواره و نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری وآبخوان داری ،مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری،زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی(اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امورپیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی و حفاظت، گردشگری، امور بهداشتی ودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره: تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده 7 – پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه – از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت به شرح زیر رتبه بندی می شوند:

الف – پیمانکاران پایه یک

ب – پیمانکاران پایه دو

پ – پیمانکاران پایه سه

ت – پیمانکاران پایه چهار

ث – پیمانکاران پایه پنج

فصل سوم – تشخیص صلاحیت

ماده 8 – معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از :

الف – ارزشیابی

ب – تخصص و تجربه

پ – توان مالی

ماده 9 – امتیاز صلاحیت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعیین می گردد:

رابطه (1): پرونده:salahiyat-s.JPG

که در آن :

پرونده:salahiyat-ce.JPG = ضریب ارزشیابی

E= امتیاز تخصص و تجربه

P = امتیاز توان مالی

ماده 10 – ضریب ارزشیابی ( پرونده:salahiyat-ce.JPG ) عددی است که براساس رویه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشیابی تعیین می گردد. در نخستین دوره تشخیص صلاحیت و نیز تا زمانی که دستورالعمل ابلاغ نشده ضریب ارزشیابی برابر یک منظور می شود.

تبصره : دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 11- امتیاز تخصص و تجربه (E) براساس رابطه (2) محاسبه و تعیین می گردد: رابطه (2) : پرونده:salahiyat-e.JPG

که در آن :

پرونده:salahiyat-ep.JPG = امتیاز مدیران و کارکنان

پرونده:salahiyat-ew.JPG = امتیاز کارهای انجام شده

پرونده:salahiyat-ec.JPG = امتیاز تداوم فعالیت پیمانکار

ماده 12 – امتیاز مدیران و کارکنان (EP) براساس رابطه (3) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (3): پرونده:salahiyat-ep2.JPG

که در آن :

پرونده:salahiyat-mi.JPG= امتیاز تحصیلات

پرونده:salahiyat-hi.JPG= ضریب تجربه برای هیئت مدیره و مدیرعامل 20 و برای کارکنان 10

پرونده:salahiyat-fi.JPG= تجربه سنواتی

n= تعداد کارکنان

الف – پرونده:salahiyat-mi.JPG= از جدول زیر محاسبه می گردد:

سطح تحصیلات رشته زمینه رشته مرتبط رشته غیر مرتبط
فوق دیپلم 150 75 _
کارشناسی 250 125 80
کارشناسی ارشد 275 135 90
دکتری 300 150 100


ب – پرونده:salahiyat-fi.JPG مدت فعالیت در رشته مربوطه ،‌مستند به اسناد بیمه حداکثر 15 و n حداکثر 15 می باشد.

پ – امتیاز تحصیلات به استناد مدارک آموزشی معتبر تصدیق می گردد. مدارک اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب صلاحیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در غیر اینصورت از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان بررسی و تصدیق می گردد.

ت – دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس ) برای واحدهای شخص حقیقی ، مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره شرکتهای الزامی است.امتیاز هریک از مدیران و کارکنان تنها در یک شرکت لحاظ خواهد شد.

ث- فهرست رشته های دانشگاهی به تفکیک زمینه ، مرتبط و غیر مرتبط در هریک از رشته های پیمانکاری در پیوست شماره (2) آمده است. تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشته هایی که نام آنها در پیوست (2) نیامده است و یا تغییر در محتوای رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته های جدید ،‌بنا به پیشنهاد دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و تصویب کمیته فنی تشخیص صلاحیت فهرست مذکور اصلاح می گردد.

ج – در مورد اعطای صلاحیت به واحدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده موجود، برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و موثر ،‌شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست، محاسبه امتیاز رابطه (3) با در نظر گرفته پرونده:salahiyat-mi.JPG برای فوق دیپلم به ترتیب 200 و 150 و 100 و پرونده:salahiyat-hi.JPG به ازای هر سال 10 امتیاز محاسبه می گردد.

ماده 13- امتیاز مبالغ کارهای انجام شده (پرونده:salahiyat-ew.JPG) در 15 سال گذشته براساس رابطه (4) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (4): پرونده:salahiyat-ew2.JPG

که در آن :

n= تعداد پروژه های انجام شده و در دست انجام پیمانکار در 15 سال گذشته در همان رشته

پرونده:salahiyat-pk.JPG = هزینه تمام شده یا آخرین وضعیت تایید شده پروژه K برحسب میلیون ریال

پرونده:salahiyat-yc.JPG = سال جاری

پرونده:salahiyat-ys.JPG = سال آغاز پروژه K

پرونده:salahiyat-yf.JPG = سال خاتمه پروژه K

تبصره : در مورد کارهای بدون مصالح پرونده:salahiyat-pk.JPG با ضریب 3 محاسبه می شود.

ماده 14 – امتیاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانکار (پرونده:salahiyat-ec.JPG) براساس دوره تداوم فعالیت پیمانکاری به عنوان نسبتی از مبالغ کارهای انجام شده براساس رابطه (5) محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه (5) : پرونده:salahiyat-ec2.JPG

که در آن :

l=تعداد سالهایی که پیمانکار فعال بوده و سالهای تاسیس موید آن باشد.l<15

ماده 15- امتیاز توان مالی p بر اساس رابطه 6 محاسبه و تعیین می گردد.

رابطه 6: پرونده:salahiyat-p.JPG

که در آن:

پرونده:salahiyat-pt.JPG = گردش مالی بر حسب میلیون ریال

پرونده:salahiyat-pc.JPG = توان مالی جاری (تقاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری ) بر حسب میلیون ریال .

پرونده:salahiyat-pl.JPG = توان مالی بلند مدت (تقاضل داراییهای بلند مدت و بدهیهای بلند مدت ) بر حسب میلیون ریال

تبصره – گردش مالی ، توان مالی جاری و توان مالی بلند مدت به میلیون ریال براساس آخرین اظهار نامه مالیاتی تعیین می گردد.

ماده 16 – دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در امور پیمانکاری براساس مبانی و معیارهای این آیین نامه و با توجه به ویژگیهای پیمانکاران حقیقی از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.


فصل چهارم : ضوابط و نظامات

ماده 17 – کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

الف – مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان (رییس کمیته )

ب – مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای سازمان

پ – یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیتهای فنی و حقوقی ، به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان

ت – نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط

ث – نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود.

ماده 18 – وظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف – تصویب جداول و تغییرات آنها فرمها و رویه های اجرایی آیین نامه حاضر

ب – تصویب شرایط اختصاصی

پ- سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی کار به پیمانکاران بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

ماده 19 – پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

الف – نداشتن ممنوعیتهای مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب – نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

پ – نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری

ت – دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس این آیین نامه

ث – نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران.

ماده 20 – شرایط اختصاصی ، تعیین کننده حداقلهای مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانکاری است.شرایط اختصاصی دریافت گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه در پیوست شماره (1) ارائه شده است.

تبصره : پارامترهای شرایط اختصاصی با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طی دستورالعملی که حاوی حداقلهای مورد نیاز به پیوست شماره (1) باشد تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 21 – پیمانکاران نوع اول در پایه های سه ، چهار وپنج ، براساس مفاد این آیین نامه توسط سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها،‌ به عنوان پیمانکاران استانی و سایر پیمانکاران توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 22- ظرفیت ، تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه پیمانکاری می باشد.

ماده 23 – پیمانکاران نوع سوم ، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده (3) به صورت موردی تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 24 – در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران صلاحیت دار که در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدور گواهینامه ، امتیازات ، ظرفیت ، پایه و رشته کار پیمانکاران درج شده باشد، منتشر می شود.

ماده 25 – در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارایه شده تقلبی و جعلی باشد، شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.

تبصره : تجدید نظر در محرومیت یاد شده ، که از سوی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها اعمال شده باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و در سایر موارد بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده 26 – اعتبار گواهینامه های پیمانکاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این آیین نامه ، با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی ،‌به هنگام می گردد.


ماده 27 – سازمان موظف است ظرف مدت یک سال آیین نامه نحوه بکارگیری تشکلهای صنفی،تخصصی در جهت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مرتبط را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده28 – با تصویب این آیین نامه ،‌تصویب نامه شماره 77054/ت 778 مورخ 1368/08/24 و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می گردد.

ماده 29 – شرکتهای تشخیص صلاحیت شده براساس آیین نامه ها و دستورالعلمهای ملغی شده از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، حداکثر یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت نمایند.

دریافت متن اصلی


آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

ابزارهای شخصی