آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

شماره: 84217/ت33772ه

مورخ:1385/07/16

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/07/05 بنا به پیشنهاد شماره 101/94309 مورخ 1384/05/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند " الف " ماده ( 26 ) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی بند " الف " ماده ( 26 ) قانون برگزاری مناقصات
فصل اول-کلیات


فهرست مندرجات

ماده 1- هدف و کاربرد

الف – هدف : در اجرای بند "الف" ماده ( 26 ) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود ، ضوابط ، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه گران صلاحیت دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می شود :

1-رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه گران صلاحیت دار و توانمند

2-مشارکت مناقصه گزاران در فرآیند ارزیابی صلاحیت

3-تسریع در فرآیند انتخاب مناقصه گران

ب– کاربرد: تمام دستگاههای موضوع بند " ب " ماده ( 1 ) قانون باید مقررات این آیین نامه را در مناقصات محدود رعایت کنند .


ماده 2- تعاریف

الف -در این تصویب نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند :

1-قانون : قانون برگزاری مناقصات

2-مناقصه گزار : دستگاههای موضوع بند " ب " ماده ( 1) قانون

3-اسناد ارزیابی صلاحیت : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه گران به طور یکسان بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می شود .

4-آگهی ارزیابی : فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان . موضوع ماده ( 5 ) این آیین نامه که در روزنامه های کثیرالانتشار منشر می شود .

5-فهرست بلند : فهرست مناقصه گران صلاحیت دار که از بین متقاضیان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ، ارزیابی صلاحیت و معرفی می شوند .

6-سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

7-دستگاه مرکزی : واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند " ب " ماده ( 1 ) قانون که طبق مقررات ، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند . شناسایی واحدهای مرکزی بر عهده دستگاههای موضوع بند " ب " ماده ( 1 ) قانون و با تأیید سازمان می باشد .

8-تأمین کالا : تأمین مصالح . تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد :

8-1- تولید یا عرضه

8-2- حمل

8-3- نصب

8-4- پشتیبانی

به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد .

9-تأمین کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند .

10-بهره برداری : مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری ، تعمیر و نگهداری سامانه ها ، ابنیه ، تأسیسات ، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می شود .

ب- سایر اصلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته است ، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات ، آیین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ، آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران ، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می شوند .

فصل دوم-ضوابط و مقررات


ماده 3- طبقه بندی فهرستهای بلند

الف – انواع فهرستهای بلند عبارتند از :

1-فهرست سازمان

2-فهرست دستگاههای مرکزی

3-فهرست سازمانهای حرفه ای

ب- برای رشته ها و زمیته های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می شوند ، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان ، مبنای تهیه فهرست بلند می باشد .

پ- برای رشته ها و زمینه های تخصصی نظر تأمین کالا ، پیمانکاری و بهره برداری تا زمانی که برای آن رشته ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد . فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی – بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می شود .

ت- به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه گران صلاحیت دار ، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب 1337 – تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند .

تبصره 1- مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته ، تعاونیهای کارکنان . صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام می شود . باید به صورت عمومی برگزار شوند .

تبصره 2- تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی توانند با دستگاههای ذی ربط خود قرارداد منعقد کنند .

ث- تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت دار در رشته ها و زمینه های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفه ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، نظام مهندسی کشاورزی ، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می باشد .

ج- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیت دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید ، دو سال اعتبار دارد .


ماده 4- مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی

مراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر می باشد :

1-تعیین اعضای کمیته فنی – بازرگانی دستگاه مرکزی

2-انتشار آگهی ارزیابی صلاحیت

3-تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها

4-ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی

5-انتشار فهرست بلند ( موضوع بند " 2 " ماده " 9 " این آیین نامه )


ماده 5- آگهی ارزیابی صلاحیت

الف- دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند ، باید آگهی ارزیابی صلاحیت را در پایگاه ملی اطلاع رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند .

تبصره – دستگاه مرکزی می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق ، از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا پایگاه های اطلاع رسانی ، آگهی ارزیابی صلاحیت را منتشر کند .

ب- آگهی ارزیابی صلاحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد :

1- نام و نشانی دستگاه مرکزی

2- رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت

3- تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت .و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت

4- نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم

5- تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی


ماده 6- اسناد ارزیابی صلاحیت

الف – اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد :

1-نام و نشانی دستگاه مرکزی

2-رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت

3-مجوزها و گواهینامه های لازم ، حسب مورد

4-معیارهای ارزیابی

5-اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود

6-مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها ، حسب مورد

7-دوش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها

8-حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی

9-محل ، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد

ب- در ارزیابی صلاحیت ، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هر گونه تبعیض در توزیع اسناد و یا انجام فرآیند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می شود .

پ- اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید ، تطمیع ، رشوه و نظایر آن اسنفاده کرده اند .علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می شوند .


ماده 7- معیارهای ارزیابی صلاحیت

الف – دستگاههای مرکزی که ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان ( ارزیابی کیفی به طور عام ) را برای انواع کالاهای مختلف انجام می دهند ، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند :

1-توان مالی

2-ارزیابی مشتریان قبلی

3-استانداردهای تولید

4-نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

5-ظرفیت تولید

6-کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط

تبصره – محاسبه امتیاز ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان طبق ، فصل چهارم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام می شود .

ب- در امور پیمانکاری ، بهره برداری و نگهداری ، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صلاحیت از سوی سازمان به عمل نیامده باشد ، با رعایت ترتیبات مقرر در بند " ب " ماده ( 3 ) ، ارزیابی صلاحیت توسط دستگاه مرکزی و حداقل بر اساس معیارهای زیر انجام می شود :

1- تجربه ( سابقه اجرایی )

2- حسن سابقه در کارهای قبلی

3- توان تجهیزاتی

4- توان فنی و برنامه ریزی

5- دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی

6- تجربه در زمینه تأمین کالا

7- کیفیت ، نیروی انسانی بهره بردار

تبصره – تعیین وزن معیارهای صلاحیت ، روش محاسبه و نصاب امتیازها برای هر پایه ، طبق فصل سوم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیته فنی – بازرگانی دستگاه مرکزی است .


ماده 8- ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت

الف – استعلامهای ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند . رعایت مقررات زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است :

1-استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند

2-حسب مورد ، اطلاعات مربوط به گواهینامه های صلاحیت و رتبه بندی ارائه شود

3-اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود

4-اطلاعات صحیح و کامل باشد

ب – امتیاز دهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی – بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می شود .

پ- روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت ، روش وزنی می باشد . در این روش ، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صد درصد می باشد و هر مناقصه گر در ازای هر معیار ، امتیازی بین صفر تا صد کسب می نماید . امتیاز کل هر متقاضی ، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می باشد . حداقل امتیاز قابل قبول ( برای امتیاز کل یا برای هر معیار ) و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود .


ماده 9-اطلاع رسانی فهرست بلند

الف – سازمان موظف است فهرست مناقصه گران تشخیص صلاحیت شده را به تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه منتشر کند .

ب- دستگاههای مرکزی باید ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و هنمچنین فهرست تأمین کنندگان و پیمانکاران بهره برداری صلاحیت دار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی ، امتیاز و پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کنند .


ماده 10- ترجیح متقاضیان داخلی

الف – امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – به ترتیب زیر تنزیل می شود :

1-امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد 0.9 ضرب می شود .

2- امتیاز ارزیابی تأمین کنندگان خارجی همکار تأمین کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین کنندگان داخلی آنها در عدد 0.85 ضرب می شود .

ب- ترجیح مناقصه گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد ، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از بیست و پنج درصد باشد .


ماده 11- مقررات دعوت به مناقصه محدود

الف – قبل از برگزاری مناقصه محدود ، اجرای تمهیدات زیر ضروری است :

1-تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود ( موضوع جزء " 2 " بند " ب " ماده " 4 " قانون )

نظیر دلایل فنی – بازرگانی ، محدود بودن مناقصه گران صلاحیت دار یا شرایط اضطراری

تبصره – گزارش یاد شده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تأیید شود .

2-مرجع صدور فهرست بلند مناقصه گران صلاحیت دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد .

3-گزارش یاد شده و فهرست بلند توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار به تصویب رسیده باشد .

ب- حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط ( فهرست کوتاه ) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می شود :

1- پنج مناقصه گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه

2- سه مناقصه گر در سایر مناقصات

پ- در صورتی که تعداد مناقصه گران صلاحیت دار کمتر از تعداد مذکور در بند " ب " باشد . از همه اشخاص صلاحیت دار دعوت می شود .

ت- در صورتی که در فرآیند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک مقتضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد . طبق جزء ( 2 ) بند " ط " ماده ( 2 ) قانون ، تأمین کننده یاد شده انحصاری تلقی و معامله طبق بند " الف " ماده ( 29 ) قانون انجام می شود.

ث-در صورتی که از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد ، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران استفاده شود .

ج- در صورتی که فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان ( ستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه ای ) تهیه کرده باشند ، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی باشد .


ماده 12 – اجرای مقررات و استانداردها

الف- دستگاههای مناقصه گزار از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارهای در دست انجام را با مقررات جدید تطبیق دهند .

ب- در صورت ضرورت ، سازمان باید دستورالعملها ، استانداردها و راهنمای تهیه فهرست مناقصه گران صلاحیت دار برای مناقصات محدود را تهیه ، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.


دریافت متن اصلی


آیین نامه اجرای بند الف ماده 26

ابزارهای شخصی